Volunteer Week – Watch Huw’s speech in the Senedd


http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/2c49ef42-7b37-4ac5-a066-9d136d9d879e?startPos=11993&autostart=True

Presiding Officer

I am taking the unusual step of speaking in Welsh here in the chamber. It is not because I am fluent in Welsh. It is because I am not fluent in Welsh, but I’m trying to get there! So if members will bear with me, I will try my best to take faltering steps towards fluency on a very public stage. This is high risk!

In the Bridgend and Ogmore region, like so many other regions, we have many people in so many organisations who contribute their time and effort to make things a little better, a little easier, in so many ways. From The Wombles in Pontycymer and Ogmore Valley Pride in the Ogmore valley tidying up their local environment, to the Caerau Growers providing fresh food and horticulture skills to their community, from the Bridgend Samaritans providing someone to listen when times are tough to the many foodbank volunteers in almost every town and village – a sad reflection of these austere times, but a reflection too of the generous spirit of our communities.

Would the Minister commend the work of all these organisations and volunteers, and the companies and employers who often now give time-off to staff to volunteer, and co-ordinating organisations like BAVO in Bridgend.

Would the Minister agree with me that it’s not the hard value we measure in pounds and pence, it’s the human value of giving and of being there when others need you. That goes on every hour of every day throughout Wales, and it is right that we celebrate this in Volunteer Week.

Lywydd,

Rwy’n cymryd y cam anarferol (i mi) o siarad Cymraeg yma yn y Siambr – nid oherwydd fy mod yn siarad Cymraeg yn rhugl ond oherwydd nid wyf yn siarad Cymraeg yn rhugl ac rwy’n ceisio cyrraedd y nod! Felly, os yw Aelodau’n fodlon bod yn amyneddgar, byddaf yn gwneud fy ngorau glas i gymryd fy nghamau cyntaf tuag at siarad Cymraeg yn rhugl ar lwyfan cyhoeddus iawn. Sôn am gymryd risg!

Yn ardal Pen-y-bont ac Ogwr, fel llawer o ardaloedd eraill, mae yna cymaint o bobl mewn nifer fawr o sefydliadau sy’n cyfrannu o’u hamser a’u hegni i sicrhau bod pethau ychydig yn well ac ychydig yn rhwyddach mewn cymaint o ffyrdd. O The Wombles ym Mhontycymer a Ogmore Valley Pride ym Mro Ogwr yn tacluso eu hamgylchedd lleol i’r Caerau Growers yn cynnig bwyd ffres a sgiliau garddwriaeth i’w cymunedau, o Samariaid Pen-y-bont, sy’n gwrando ar bobl pan fo pethau’n mynd yn ormod, i’r llu o wirfoddolwyr mewn banciau bwyd ym mhob tref a phentref, bron – adlewyrchiad trist o’r adeg hon o “austerity”, ond adlewyrchiad hefyd o garedigrwydd ein cymunedau.

Felly, a fyddai’r Gweinidog yn cymeradwyo gwaith yr holl sefydliadau a’r gwirfoddolwyr hyn, y cwmnïau a chyflogwyr sy’n aml yn rhyddhau eu staff i wirfoddoli, a’r sefydliadau fel BAVO ym Mhen-y-bont sy’n cydlynu’r gwaith hwn?

A fyddai’r Gweinidog yn cytuno â mi nad y gwerth caled o ran punnoedd a cheiniogau sy’n bwysig yma, ond y gwerth dynol o roi a bod ar gael pan fo’ch angen gan eraill? Mae hynny’n digwydd bob awr o bob dydd ledled Cymru, ac mae’n bwysig ein bod ni’n dathlu hynny yn ystod Wythnos y Gwirfoddolwyr.