Seremoni Torri’r Dywarchen Gyntaf ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Newydd – Ground Breaking Cere


group children high vis
group children high vis and officials

Cynhaliwyd seremoni torri’r dywarchen gyntaf yn ddiweddar ym Metws ar safle’r ysgol gynradd Gymraeg newydd arfaethedig, a daeth amrywiol swyddogion a phlant ysgol ynghyd i ddathlu’r achlysur.

Gyda’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal ar gynnydd, penderfynwyd adleoli Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw o Bontycymer i Fetws, ar safle Ysgol Gynradd bresennol Betws, gan ddarparu cyfleuster modern heb ei ail a fydd â lle i mwy o blant.

Y gobaith yw y bydd yr ysgol newydd hon yn lleihau’r pwysau ar leoedd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gymraeg Bro Ogwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd bron yn llawn.

Fel un o’r siaradwyr yn y digwyddiad ar y diwrnod, meddai Huw: “Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn y digwyddiad yn rhannu yn optimistiaeth yr ysgol newydd hon a fydd yn gaffaeliad i blant, gyda’i mannau awyr agored a’i chaeau chwarae gwell. Yn anffodus, mae adeilad presennol Ysgol Cwm Garw mewn cyflwr gwael a bydd yr adeilad modern newydd yn cael croeso brwd rwy’n siŵr, gan y disgyblion a’r staff.”


Reg
group children inside

A sod cutting ceremony was recently held in Bettws on the site of the proposed new welsh primary school where several officials and school children were in attendance.

With demand for Welsh Medium education in the area growing it was decided to relocate Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw from Pontycymer to Bettws, on the site of the current Bettws Primary School and provide a new modern state of the art facility with larger capacity.

This new school will hopefully relieve pressure on Welsh-medium places at the nearby Ysgol Gymraeg Bro Ogwr in Bridgend which is nearing full capacity.

Huw, as one of the speakers at the event on the day said: “it was great to see so many people at the event sharing in the optimism of this new school which will benefit children with enhanced outdoor spaces and playing fields.  Sadly the current Cwm Garw School’s building is in a poor condition and this new modern building will be a welcome sight I’m sure to the pupils and staff.”