Menter Prifysgol yn helpu i ysbrydoli disgyblion Ton-du/University Initiative Helps To Inspire Tondu

Cardiff University Schools visit to the Senedd in Cardiff bay © WALES NEWS SERVICE

Fel rhan o fenter ‘Ysgol Aeaf’ Prifysgol Caerdydd, fe wnaeth disgyblion Coleg Cymunedol y Dderwen gyfarfod aelodau o’r Cynulliad Cenedlaethol ac academyddion Prifysgol Caerdydd er mwyn cael cipolwg ar fyd gwleidyddiaeth a’r broses ddeddfu yma yng Nghymru.

Nod yr ymweliad, a drefnwyd fel rhan o ‘Ysgol Aeaf’ breswyl am dridiau i ddisgyblion 14 ac 15 oed o ysgolion y De, oedd ysgogi’r rhai sy’n llai tebygol o barhau i addysg uwch ystyried mynd i brifysgol. Yn ogystal â chanolbwyntio ar Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth fel rhan o’r cwricwlwm craidd, fe wnaeth academyddion Prifysgol Caerdydd arwain sesiynau blasu yn amrywio o’r Gyfraith a Phortiwgaleg i Ystadegau a Cherddoriaeth er mwyn rhoi syniad i’r myfyrwyr o holl amrywiaeth addysg uwch.

Yn y Senedd, cafodd y disgyblion gyfle i siarad â Huw Irranca-Davies, yr Aelod Cynulliad dros etholaeth Ogwr y mae’r ysgol yn rhan ohono, a chlywed mwy am waith Huw fel Aelod Cynulliad.  Meddai Huw wedi’r ymweliad: “Mae bob amser yn braf croesawu myfyrwyr Ogwr draw i glywed am ddiwrnod gwaith y Cynulliad Cenedlaethol. Mae gan Brifysgol Caerdydd hanes gwych o helpu myfyrwyr i oresgyn rhwystrau i addysg uwch ac mae’n gweithio gyda sawl ysgol a choleg mewn ardaloedd difreintiedig ledled Cymru. Mae’n braf gweld eu bod nhw’n annog myfyrwyr i ddysgu mwy am fywyd gwleidyddiaeth hefyd.

Meddai’r Athro Amanda Coffey, Dirprwy Is-ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd Caerdydd: “Gall mynd i brifysgol ymddangos yn opsiwn afrealistig i rai myfyrwyr; yn enwedig os nad ydyn nhw’n adnabod unrhyw un arall â phrofiad o addysg uwch. Efallai nad yw llawer yn ymwybodol o’r holl gyfleoedd gwahanol sydd ar gael, neu heb ddigon o hyder i ddechrau ar y broses ymgeisio. Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydyn ni’n ymrwymo i gefnogi’n holl fyfyrwyr i gyflawni o’u gorau, waeth beth fo’u cefndir. Mae’r fenter “Ysgol Aeaf” hon yn gwneud cyfraniad pwysig at helpu pobl ifanc i gymryd eu camau cyntaf tuag at addysg uwch.”

As part of Cardiff University’s ‘Winter School’ initiative, pupils from Coleg Cymunedol Y Dderwen, met with members of the National Assembly and academics from Cardiff University to gain an insight into politics and the law making process in Wales. 

The visit, organised as part of a three-day “Winter School” residential programme for 14 and 15 years olds from schools across South Wales aimed to inspire those less likely to continue into higher education to consider going to university. In addition to focussing on English, Maths and Science as part of the core curriculum, Cardiff University academics led taster sessions ranging from Law, Portuguese, Statistics and Music to give students an idea of the diversity that higher education has to offer.

At the Senedd, the pupils spoke with Huw Irranca-Davies, Assembly Member for the Ogmore constituency where their school is situated and heard all about Huw’s work as an Assembly Member.  Huw said following the visit: “It’s always good to welcome Ogmore students to come along and hear about a working day in the National Assembly. Cardiff University has a strong track record in helping students to overcome barriers to higher education and work with many schools and colleges in disadvantaged areas across Wales and it is good to see they are also encouraging students to learn more about political life. 

Professor Amanda Coffey, Pro Vice-Chancellor for Student Experience and Standards at Cardiff University, said: “For some young people, going to university can seem an unrealistic option; particularly so if they don’t know anyone else with experience of higher education. Many may not aware of the breadth of opportunities that are on offer, or don’t have the confidence to begin the application process. At Cardiff University we are committed to supporting all of our students, no matter what their background, to achieve their full potential. This “Winter School” initiative plays an important part in helping young people to take their first steps on a journey into higher education.”