Mae Croeso Mawr Ar Y Maes Ym Mhencoed! – Urdd Eisteddfod 2017 / A Great Welcome On The Maes InMae croeso mawr ar y Maes ym Mhencoed! – Urdd Eisteddfod 2017

Gwyl Dathlu iaith, diwylliant ac ieuenctid Cymru ar Gampws Coleg Pencoed Penybont. Digwyddiad rhagorol – da iawn i bawb sy’n gysylltiedig.

Gweler fy natganiad yn y Senedd ac yn is na’r fersiwn testun a ffotograffau sydd ynghlwm yn cael hwyl gyda Chymdeithas Ddawns Werin Cymru

A great welcome on the Maes in Pencoed! – Eisteddfod Urdd 2017

Festival Celebration of Welsh language, culture and youth at Bridgend College’s Pencoed Campus.  Excellent event – well done to everyone involved.

See my statement in the Senedd and below text version and attached photographs having fun with the  Welsh Folk Dance Society

pic 2

Datganiad 90 Eiliad, 24 Mai 2017.

Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017-

Y penwythnos hwn, bydd Eisteddfod yr Urdd yn dod i gampws Pencoed Coleg Penybont. Bydd miloedd lawer yn teithio i’r ardal o bob cwr o Gymru, i fwynhau’r ŵyl ar gyfer diwylliant Cymru, ieuenctid Cymru a’r iaith Gymraeg.

Rydym yn falch iawn o groesawu Eisteddfod yr Urdd. Ac rwyf innau’n falch iawn o’r ffordd y mae fy nghymunedau lleol wedi cymryd at un o’r prif ddigwyddiadau yng nghalendr diwylliannol Cymru: y ffordd y mae’r staff, y rheolwyr a’r myfyrwyr yng Ngholeg Penybont wedi gweithio i baratoi ar gyfer y digwyddiad; yr ymdrechion gwych gan gymunedau ledled yr ardal i godi arian; brwdfrydedd a chyfranogiad ysgolion lleol; cefnogaeth clybiau a sefydliadau lleol, gan gynnwys Clwb Rygbi Pencoed a gynhaliodd dwrnamaint rygbi saith bob ochr llwyddiannus iawn; a llawer mwy sydd wedi gweithio dros fisoedd lawer i wneud Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái yn llwyddiant.

Wrth y rhai nad ydynt wedi ymweld â’r Maes o’r blaen na gweld Eisteddfod, dywedaf: dewch i fwynhau’r hwyl a’r croeso a gynigir gan yr ŵyl ieuenctid orau un a’r gorau o’n pobl ifanc ddawnus. Gobeithio y byddwn yn eich gweld chi yno ar y Maes.

90 Second Statement, 24th May 2017.

Eisteddfod yr Urdd Penybont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017-

This weekend the Urdd Eisteddfod comes to the constituency of Ogmore, to the grounds of Bridgend College’s Pencoed Campus. Many thousands will travel to the area from across Wales, to enjoy the festival of Welsh language and Welsh culture and Welsh youth.

We are very proud to be hosting the Urdd Eisteddfod. And I am very proud of the way in which my own local communities have taken this high-point of the Welsh cultural calendar to their hearts: the way in which the staff and management and students of our Bridgend College have worked so hard in preparation for the event; the fund-raising efforts of local communities across the area; the enthusiasm and involvement of local schools; the support of local clubs and organisations, including Pencoed Rugby Club who hosted the very successful rugby sevens tournament; and so many more who have worked over many months to make the Eisteddfod yr Urdd Penybont ar Ogwr, Taf ac Elai a success.

I say to those who have never visited the Maes or seen an eisteddfod, come and enjoy the fun and the welcome of the very best of youth festivals and the very best of our talented young people. We hope to see you there!