AS Ogwr yn croesawu buddsoddiad newydd mewn gofal plant cyfrwng Cymraeg.

Mae Huw Irranca-Davies wedi croesawu’r buddsoddiad diweddar mewn gofal plant cyfrwng Cymraeg yn etholaeth Ogwr, wrth i Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr gyhoeddi eu bod am ddatblygu cyfleusterau newydd ym Melin Ifan Ddu.

Dywedodd Huw, “Rydw i wrth fy modd o weld rhagor o fuddsoddiad yn y Gymraeg yn ardal Ogwr, er mwyn ateb y galw cynyddol am addysg Gymraeg y blynyddoedd cynnar ac ymlaen i’r ysgolion cynradd ac uwchradd. Dim ond un rhan o gynlluniau cyffrous i ddatblygu’r ddarpariaeth addysg Gymraeg ledled ardaloedd Ogwr a Phen-y-bont yw hwn.”

“Byddaf yn parhau i gydweithio’n agos â rhieni ac ysgolion lleol a sefydliadau Cymraeg hefyd, a gyda Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein huchelgais ar y cyd o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg yma yng Nghymru erbyn 2030, a rhannu’r manteision â’n holl blant a theuluoedd.”

BCBC 29.7.20 …Cymeradwyo cynlluniau ar gyfer canolfan gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd.

Bydd canolfan gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd sbon yn cael ei hadeiladu yng Nghwm Ogwr, ar gyfer 30 blant.

Bydd yr adeilad unllawr yn cael ei godi ar ddarn o dir ger ystâd ddiwydiannol Isfryn, Melin Ifan Ddu, gyda lle i hyd at 34 o blant 0-5 oed, ac wyth aelod o staff.

Bydd yn cynnwys llefydd chwarae, ystafelloedd tawel, storfeydd a swyddfeydd, a lle parcio i saith cerbyd ger yr adeilad.

Meddai Dhanisha Patel, Aelod o’r Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Mae twf addysg Gymraeg yn parhau’n flaenoriaeth i’r awdurdod lleol, ac mae’r ganolfan newydd hon yn brawf o’n hymrwymiad cynyddol i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg. Rydym wrth ein boddau o weld buddsoddiad yng Nghwm Ogwr ac yn edrych ymlaen at ei gweld pan fydd yn barod.

Mae’n un o bedwar prosiect gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd yn y fwrdeistref sirol, yn ogystal â’r Betws, Pen-y-bont a Phorthcawl – y cyfan wedi’u hariannu’n llawn trwy grant o £2.6m gan Lywodraeth Cymru…”

Oriau agor arfaethedig canolfan Melin Ifan Ddu fydd rhwng 7 y bore a 7 yr hwyr. Darparwr trydydd parti fydd yn rheoli’r adeilad o ddydd i ddydd, yn dilyn proses dendro a gynhelir yn y man.

Bydd rhannau tu blaen ac ochrau’r adeilad naill ai wedi’u gorchuddio â glaswellt, tyweirch neu arwyneb chwarae meddal rwber, a bydd canopi bychan dros ran o’r lle chwarae meddal fel cysgod a lloches.

Hefyd, bwriedir plannu coed newydd fel rhan o’r cynllun, gyda blychau nythu ar gyfer adar ac ystlumod.

Cafodd cynlluniau’r ganolfan newydd eu cymeradwyo gan bwyllgor rheoli datblygiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau 23 Gorffennaf.

Cyflwynwyd caniatâd cynllunio ar gyfer prosiect gofal plant yn y Betws, ar hen safle Clwb y Bechgyn a’r Merched, tra bod prosesau arfarnu ar waith ar gyfer cyfleusterau Pen-y-bont a Phorthcawl.

Ogmore MS welcomes new investment in Welsh Medium Childcare in Ogmore.

Huw Irranca-Davies has welcomed the announcement of the latest investment in Welsh Medium childcare in the Ogmore constituency, as Bridgend Council announce the development of new facilities in Blackmill.

Huw said “I am delighted to see the accelerating investment in the Welsh language in Ogmore, so that the growing demands for education in Welsh in the early years, and through primary and secondary school can be met. This is only part of the exciting plans to develop Welsh language provision across the whole of the Bridgend and Ogmore areas.”

“I will continue to work closely with local parents and schools and Welsh-language organisations, and with Bridgend council and Welsh Government to ensure we deliver our shared ambitions of having a million Welsh speakers in Wales by 2030, and we spread the benefits to all our children and families.”

BCBC 29.7.20…Plans approved for new Welsh-medium childcare facility

A new Welsh-medium childcare facility for more than 30 children is to be built in the Ogmore Valley.

The single storey building which will be built on land off the Isfryn Industrial Estate, Blackmill, is designed to cater for up to 34 children ranging from 0-5 years and eight members of staff.

It will include areas of play space, quiet rooms, storage rooms and offices with a car parking area for seven vehicles next to the building.

The Council’s Cabinet Member for Wellbeing and Future Generations Dhanisha Patel said: “The growth of the Welsh language continues to be a priority for the local authority, and this new facility demonstrates our ongoing commitment to increasing the number of Welsh speakers.

We are delighted to see the investment in the Ogmore Valley and look forward to seeing it once it is built.

It is one of four new Welsh-medium childcare projects in the county borough with the remaining three in Bettws, Bridgend and Porthcawl. They are being funded in full by a £2.6m Welsh Government grant…”

In Blackmill, the proposed opening hours of the site are from 7am to 7pm. The day-to-day operation of the building will be carried out by a third-party provider, following a tender process which will take place in due course.

The area to the front and side of the building will be either grassed, turfed or finished with a rubber crumb soft play surface and a small canopy will be set up over part of the soft play area to provide shade and shelter.

Areas of new tree planting are planned as part of the design with nest boxes for bat and bird species also being installed.

Plans for the new facility were approved at a Bridgend County Borough Council development control committee on Thursday, July 23.

Planning permission is currently being sought for the Welsh-medium childcare project in Bettws on the derelict site of the former Bettws Boys & Girls Club organisation while options appraisals are being undertaken for the facilities in Bridgend and Porthcawl.

https://www.bridgend.gov.uk/news/plans-approved-for-new-welsh-medium-childcare-facility/